ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

НАЗВА статті має відображати її зміст і   мету.

ТЕМА повинна відповідати профілю журналу, наукова аргументація – бути логічною і   переконливою.

Крім того, стаття повинна містити такі необхідні елементи (без визначення рубрик) як: виклад основного матеріалу дослідження з   обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з проведеного дослідження і   перспективи подальших розвідок у   даному напрямі; актуальність і   практична значущість статті; дотримання доцільності та   якості посилань з   літературних джерел.

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

Прохання до авторів по можливості дотримуватися такого порядку розміщення тексту статті:

  • назва;
  • прізвище автора(ів); установа(и), в яких працюють автор(и);
  • коротке резюме статті;
  • ключові слова;
  • вступ з обґрунтуванням визначеного завдання дослідження;
  • матеріали та методи;
  • результати;
  • обговорення;
  • висновки;
  • список використаної літератури.

РЕЗЮМЕ, КЛЮЧОВІ СЛОВА

РЕЗЮМЕ є короткою характеристикою тематичного змісту статті. У ньому необхідно вказати, що нового містить даний матеріал, чітко відобразити мету, об’єкт і методи дослідження, основні результати та висновки. Рекомендований обсяг резюме 500–800 друкованих знаків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА повинні містити 8–10 слів і словосполучень і бути унікальними, інформативними. Наприклад, такі слова, як «лікування» або «вагітність», не є чимось унікальним і не допоможуть у пошуку та ідентифікації статті.

ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ, ДІАГРАМ, ІЛЮСТРАЦІЙ, ФОТО

Кожен ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, рентгенограми, графіки, діаграми і   таблиці) подається або в   оригінальному виконанні (фотографії, малюнки), або окремим файлом на електронних носіях у   форматі TIF, EPS; текст-підпис   – окремо у   форматі Word (з відповідною нумерацією).

Малюнки та   фотографії повинні бути чіткими і   контрастними. На кожній світлині ставиться її номер, прізвище автора і   назва статті, а   також позначається верх малюнка.

Однотипні ілюстрації повинні бути однаковими за розміром, масштабом, характером подання інформації.

Посилання та   примітки до   таблиць, підписи до   малюнків і   фотографій розміщуються безпосередньо під ними.

ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РУКОПИСУ

Електронний рукопис надається з   обов’язковим зазначенням використаного текстового редактора. Не слід розбивати статтю на окремі файли. Не рекомендується переносити слова в   текстовому редакторі (відключити функцію перенесення). Знаки, недоступні вашому текстовому редактору (грецькі літери, математичні формули тощо), не слід писати від руки, їх необхідно позначити уніфікованим кодом (наприклад, альфа, @, #   і   т. п. для грецької букви α).

ОФОРМЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ

Всі фізичні величини і   одиниці наводяться в   СІ, терміни    – згідно з анатомічною та   гістологічною номенклатурами, діагностика   – за діючою Міжнародною класифікацією хвороб, лікарські препарати   – за міжнародними назвами, тест-системи, реактиви, обладнання, прилади   –  з   зазначенням виробника, країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006.

На кожне джерело в   списку повинно бути хоча б одне посилання в тексті статті. Відсутність таких посилань може бути підставою   відмови у публікації статті.

Допускаються посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більше 25% від загальної кількості джерел.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH