Деякі особливості вродженого імунітету в разі невиношування вагітності

І. І. Воробйова, лікарка акушер-гінеколог, д-р мед. наук, зав. відділенням наукових проблем невиношування вагітності ДУ «Інститут ПАГ ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»
Т. С. Наквасюк, лікарка акушер-гінеколог
В. Б. Ткаченко, лікарка акушер-гінеколог, канд. мед. наук
С. М. Толкач, лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук
Відділення наукових проблем невиношування вагітності
ДУ «Інститут ПАГ ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Описується дослідження «випадок – контроль» за участю 139 вагітних, яке проведено з метою виявлення ймовірної ​​залежності між генотипом рецептора TLR-2 й повторним викиднем. Основну дослідницьку групу склали 39 пацієнток з невиношуванням вагітності, а контрольну – 100 жінок з нормальною вагітністю та пологами. Найбільш негативний вплив на вагітність визначено у випадку виявлення в пацієнтки G/A-генотипу рецептора TLR-2. Також домінантний гомозиготний генотип пов’язаний з нормальною вагітністю. Емерджентні властивості різних генів не можуть бути виключені з урахуванням повторного викидня.

Ключові слова: вроджений імунітет, невиношування, TLR-2, вагітність, викидень.

Питання невиношування вагітності не втрачає актуальності та є величезною проблемою у демографічній ситуації як в Україні, так й у світі. Та попри активне вивчення причин втрат бажаної вагітності, не всі аспекти досліджені й систематизовані до тієї міри, аби сформувати ефективну стратегію прогнозування цього патологічного перебігу вагітності.

Передчасне завершення вагітності не лише негативно впливає на репродуктивне здоров’я жінки та на її психологічний стан, а й призводить до збільшення перинатальних втрат, народження дітей з низькою масою тіла [1; 2]. Ці проблеми спричиняють погіршення якості життя та зниження показників здоров’я категорій населення, які зазнають вплив зазначених чинників.

Наразі в Україні й у світі ведеться активна пропаганда здорового способу життя, свідомого підходу до майбутнього батьківства та проведення адекватної прегравідарної підготовки. Майбутніх батьків інформують про ймовірні особливості перебігу вагітності, зокрема тоді, коли в анамнезі вже були випадки невиношування. Адже саме за умови повної обізнаності й максимальної довіри до лікаря можна правильно сформувати психологічну складову важливої для нормального перебігу вагітності фізіологічної домінанти, яка надалі має регулювати нейроімунно-гормональні процеси в материнсько-плаценто-плодовій системі [3].

Епідеміологічні дослідження виявляють прогресивне збільшення кількості мимовільних викиднів залежно від того, яким за рахунком є поточне переривання вагітності. Отже, чим більше викиднів було в жінки в анамнезі, тим більша ймовірність того, що неприємна ситуація повториться за наступної вагітності [4; 5]. Саме тому обстеження та за потреби корекцію патологічного стану треба розпочинати якнайшвидше, навіть у період поза вагітністю.

Щодо окремих причин невиношування вагітності слід зазначити: на перший план виступає персистуюча бактеріально-вірусна інфекція [6]. Однак не у всіх випадках передчасного завершення вагітності інфекція впливає прямо й ушкоджує плід. Інфекція, що персистує в ендометрії та спричиняє хронічний ендометрит, поєднуючись з іншими наявними в організмі патологічними процесами ендокринної чи автоімунної природи, також може призводити до передчасного переривання вагітності й порушення розвитку ембріона.

Розглядаючи далі інфекційні процеси, треба особливу увагу приділити механізмам, закладеним в організмі природою, для протистояння впливу бактеріальних і вірусних агентів. В той час як набутий імунітет активно вивчався останніми роками для аналізу закономірностей розвитку імунних реакцій, механізми за якими розпізнають антигени структури вродженого захисту, досі залишаються менш вивченими [7; 8].

Однією зі значущих і філогенетично давніх систем вродженого імунітету є система TLR-рецепторів (Toll-like receptors). Толл-подібні рецептори виступають першим бар’єром на шляху інфекції, оскільки вони містятьсяє майже в усіх клітинах, які так чи інакше стосуються імунної системи: у нейтрофілах, дендритних клітинах, натуральних кілерах, макрофагах, ендотеліальних та епітеліальних клітинах [9]. Причому ці сигнальні рецептори експресуються як на поверхні клітин, так й у внутрішньоклітинному середовищі. Для оцінювання ймовірних репродуктивних проблем найбільшого значення мають толл-подібні рецептори – TLR-2, TLR-4, TLR-9 [10]. Саме зміни на генетичному рівні, що спричиняють кодування функціонально слабких алелей цих рецепторів, у поєднанні з низкою чинників, як-от неправильний спосіб життя, негативний вплив екологічних чинників, проблеми внутрішнього гомеостазу організму, що передують запланованій вагітності, призводять до порушення правильного розвитку ембріона та передчасного переривання вагітності.

Відомо, що компоненти вродженого імунітету першими активуються в разі контакту з інфекційним агентом: цим факторам не потрібен час на утворення клонів і селекцію на відміну від клітин адаптивного, набутого імунітету. Крім того, цитокіни, які продукуються через активування TLR-рецепторів у помірній кількості, сприяють імплантаційним процесам, інвазії трофобласта, правильному формуванню децидуальної оболонки. Проте за надмірної функціональної активності цієї надскладної системи втрачається імунологічний баланс, і надалі це призводить до порушення правильного розвитку плаценти, до плацентарної недостатності й невиношування вагітності.

TLR-2 має найширший спектр специфічності, бо може зв’язувати ліпопротеїди грампозитивних і грамнегативних бактерій і мікобактерій, пептидоглікани й ліпотейхоєву кислоту грампозитивних бактерій, зимозан грибків. Цей рецептор експресується переважно на мембранах клітин, але може розташовуватись і внутрішньоклітинно.

Експресія TLR-2 у першому триместрі виявлена в клітинах трофобласта. Після активування рецептора клітини трофобласта здатні продукувати прозапальні цитокіни IL-6, IL-8 і стимулювати продукування оксиду азоту [11]. Таким чином формується механізм, через який згодом реалізується запальна відповідь шляхом апоптозу клітин трофобласта [12; 13]. У цьому процесі також беруть участь рецептори, що містяться у гладком’язових клітинах шийки матки, які у відповідь на вплив мікроорганізмів продукують надмірну кількість цитокінів, а ті сприяють лейкоцитарній інфільтрації та активуванню протеаз. Зазначеним шляхом відбувається регуляція передчасного розкриття шийки матки [14].

З огляду на те, що генетична складова має вирішальний вплив на формування імунної відповіді як під час, так і поза вагітністю, було вирішено дослідити особливості поліморфізмів гену, який кодує ключовий сигнальний рецептор TLR-2 в жінок з невиношуванням вагітності та в жінок з нормальним перебігом вагітності.

Матеріали й методи дослідження

Дослідження було проведене в когорті 139 вагітних жінок, що проходили обстеження й лікування у клініці ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук’янової НАМН України». В основну групу відібрані 39 жінок з невиношуванням вагітності. До контрольної групи увійшли 100 жінок із фізіологічним перебігом вагітності й пологів, відсутністю обтяженого акушерсько-гінекологічного анамнезу. Основна й контрольна групи були подібні за віком. Дослідження проведено із застосуванням дизайну «випадок – контроль».

Під час дослідження застосовані клінічні, бактеріологічні, вірусологічні, генетичні, імунологічні, ультразвукові й статистичні методи.

За допомогою t-критерію Стьюдента визначено вірогідність різниці абсолютних величин ознак.  За допомогою критерію Пірсона визначено ступінь узгодженості вимірювань у двох ієрархіях та виявлено відмінності в розподілі ознак. Вірогідною вважали різницю за p < 0,05.

Для TLR-2 визначали генотип промоторних ділянок за поліморфним маркером G753A для виявлення впливу запалення на патогенетичний механізм невиношування.

Проведене статистичне оброблення отриманих даних і побудована лінійна регресійна модель для з’ясування зв’язку між імовірністю невиношування вагітності та досліджуваним генотипом.

Результати та їх обговорення

Проаналізовані зразки ДНК крові у 39 жінок з невиношуванням вагітності та у 100 жінок контрольної групи з нормальним перебігом вагітності.

Отримані результати представлені в табл. 1 і 2.

Таблиця 1. Загальна кількісна характеристика генотипів, представлених у досліджуваній і контрольній групах, за поліморфізмом гена TLR-2 G753A

Генотип Випадок Контроль Усього
G/G 35 99 134
G/A 4 1 5
A/A 0 0 0
Разом 39 100 139

Отже, розподіл частот генотипів TLR-2 у досліджуваній групі склав: G/G – 89,7 %, G/A – 10,3 %, A/A – 0, а в контрольній: G/G –  99 %, G/A – 1 %, A/A – 0. Тобто в жінок з передчасним перериванням вагітності спостерігалося більше носіїв гетерозиготного поліморфізму G753A TLR-2.

Таблиця 2.Загальна модель наслідування генотипів для гена TLR-2 (тест χ2 , df=2)

 

Генотипи

Випадки Контроль  

χ2

 

p

OR
n = 39 n = 100 значення 95 % CI
G/G 0,897 0,990 6.93 0.03 0,09 0,01–0,82
G/A 0,103 0,010 11,31 1,22–104,70
A/A 0,000 0,000 2,54 0,05–130,46

Аналіз результатів розподілу частот генотипів, відносний ризик (OR) імовірного розвитку загрози передчасного переривання вагітності у носіїв генотипу G/G становить 0,09, G/A – 11,31, A/A – 2,54.

У поліморфному варіанті в разі заміни амінокислоти Gln на Arg в положенні 753 (G/A) порушується функція проведення сигналу TLR-2 від пептидогліканів, ліпопротеїнів, ліпотейхоєвої кислоти антигенів, що сприяє розповсюдженню наявної інфекції за недостатньої активності місцевого імунітету.

Встановлено, що найбільше на розвиток невиношування вагітності впливає варіант генотипу G/A гену TLR-2 (OR = 11,34). Наявність генотипу гомозиготного за головною алеллю в гені TLR-2 статистично є показником нормального перебігу вагітності, тим часом як гетерозиготний генотип і гомозиготний за другорядною алеллю генотип є показником імовірної загрози невиношування вагітності. Також слід пам’ятати про можливість емерджентних властивостей генів, що полягають у поєднаному впливі кількох генів на один і той самий процес, з більшим проявом патологічної ознаки

I. Vorobyova, obstetrician-gynecologist, M.D., Head of the Department of Scientific Problems of Miscarriage SU «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of O. Lukyanova NAMS of Ukraine»
Т. Nakvasyuk, obstetrician-gynecologist
V. Tkachenko, obstetrician-gynecologist, Рh.D. in medical sciences
S. Tolkach, obstetrician-gynecologist, Ph.D. in medical sciences

Department of Scientific Problems of Miscarriage SU «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of O. Lukyanova NAMS of Ukraine», Kyiv

SOME PARTICULIARITIES OF INNATE IMMUNITY IN PREGNANCY MISCARRIAGE

The case-control study involving 139 pregnant women was performed for the purpose of identification of possible dependence between genotype of TLR-2 receptor and recurrent miscarriage. The main research group consisted of 39 women with miscarriage, while the control group was formed of 100 women with normal pregnancy and labor. The most negative impact to the pregnancy was discovered when the G/A genotype of TLR-2 receptor was detected. Also dominant homozygous genotype is associated with normal pregnancy. The emergent abilities of different genes cannot be excluded considering recurrent miscarriage.

Keywords: innate immunity, miscarriage, TLR-2, pregnancy, miscarriage.

И. И. Воробьева, врач акушер-гинеколог, д-р мед. наук, зав. отделением научных проблем невынашивания беременности ГУ “Институт ПАГ им. акад.  Е. М. Лукьяновой НАМН Украины”
Т. С. Наквасюк, врач акушер-гинеколог
В. Б. Ткаченко, врач акушер-гинеколог, канд. мед. наук
С. Н. Толкач, врач акушер-гинеколог, канд. мед. наук

Отделение научных проблем невынашивания беременности
ГУ «Институт ПАГ им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины»

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Было проведено исследование «случай–контроль» при участии 139 беременных женщин с целью выявления возможной зависимости между генотипом рецептора TLR-2 и повторным выкидышем. Основную исследовательскую группу составили 39 женщин с невынашиванием беременности, а контрольную – 100 женщин с нормальной беременностью и родами. Наиболее негативное влияние на беременность было обнаружено при обнаружении G/A-генотипа рецептора TLR-2. Также доминантный гомозиготный генотип связан с нормальной беременностью. Эмерджентные способности различных генов не могут быть исключены с учетом повторного выкидыша.

Ключевые слова: врожденный иммунитет, невынашивание, TLR-2, беременность, выкидыш.

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

 1. Воробйова І. І., Скрипченко Н. Я., Черненко Т. С., Ткаченко В. Б., Толкач С. М. Профілактика утробного інфікування та збереження вагітності у жінок з репродуктивними втратами в анамнезі // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. IV, № 2 (12). – С.137–140.
 2. Howson C. P., Kinney M.V., McDougall L., Lawn J. E. Born too soon: preterm birth matters. Reprod Health. 2013; Suppl 1:1.
 3. Водоп’янова Н. В. Психодиагностика стресса / Водоп’янова Н. В. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с.
 4. Воробйова І. І. Нові підходи до лікування загрози переривання вагітності / І. І. Воробйова, А. А. Живецька-Денисова, С. П. Писарєва, В. Б.Ткаченко, Н. В.Рудакова, Г. Ю. Обухова // Тавр. мед.-биол. вест. – 2011. – Т.14. – № 3, ч. 2 (55). – С. 60–63.
 5. Kutteh W. H. Novel strategies for the management of recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med. 2015; 33(3):161-168.
 6. Третьякова Т. Б., Башмакова Н. В., Демченко Н. С. Генетические предикторы акушерских осложнений: межгенные ассоциации // Росс. вест. акушера-гинеколога. – 2012. – № 6. – С. 18–20.
 7. Питиримова Л. Н., Гумилевский Б. Ю., Загороднева Е. А. Особенности аллельного полиморфизма генов интерлейкинов и цитокиновый баланс женщин с невынашиванием беременности // Акушерство и гинекология. – 2014. – № 3. – С. 33–38.
 8. Колесникова Е. В. Профили функционирования врожденного иммунитета у беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью: Автореф. дисс. д-ра мед. наук. – М., 2013. – 25 с.
 9. Бахарева И. В. Прогностическое значение экспрессии генов молекул врожденного иммунитета (TLR2, TLR4 и HBD1) при невынашивании беременности // Лечащий врач. – 2012. – № 9. – С. 84–89.
 10. Amirchaghmaghi E., Taghavi S.A., Shapouri F., Saeidi S., Rezaei A. The role of toll like receptors in pregnancy. Int J FertilSteril. 2013; 7(3):147-154.
 11. Zhu Q., Sun J., Chen Y. Preterm birth and single nucleotide polymorphisms in cytokine genes. Transl Pediatr. 2014;3(2):120-134.
 12. Duriez M., Quillay H., Madec Y., El Costa H., Cannou C., Marlin R. Human decidual macrophages and NK cells differentially express Toll-like receptors and display distinct cytokine profiles upon TLR stimulation. Front Microbiol. 2014; 5:316.
 13. Колесникова Е. В. Профили функционирования врожденного иммунитета у беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью: Автореф. дисс. д-ра мед. наук. – М., 2013. – 25 с.
 14. Hagberg H., Mallard C., Ferriero D., Vannucci S., Levison S.W., Vexler Z.S., Gressens P. The role of inflammation in perinatal brain injury. Nat Rev Neurol. 2015;11(4):192-208.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH