The risk of tobacco-smoking in pregnant women and its remote effects on the health of the fetus and the child

О. О. Ошуркевич, лікар акушер-гінеколог КНП «5-та міська клінічна лікарня, м. Львів», лікар УЗД, асп. каф. акушерства, гінекології та перинатології ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького

Список скорочень:
ЗРП – затримка розвитку плода
ЧСС – частота серцевих скорочень
КТГ – кардіотокографія
ТП – тютюнопаління

Висвітлено негативний вплив нікотину на систему кровообігу плода, ризик виникнення затримки розвитку плода (ЗРП) і передчасних пологів. Простежено взаємозв’язок між зміною базальної частоти серцевих скорочень (ЧСС) у плода й викуреною вагітною жінкою сигаретою, проаналізовано готовність жінок, «курців зі стажем», відмовитися від паління на час вагітності.

Ключові слова: затримка розвитку плода (ЗРП), передчасні пологи, фетоплацентарна недостатність, передчасне дозрівання плаценти, кардіотокографія (КТГ), тютюнопаління, нікотин.

Вступ. Здоров’я майбутньої людини значною мірою визначається умовами її розвитку в утробі матері та умовами зростання в ранньому дитинстві. При цьому особлива роль у відтворенні та здоров’ї поколінь належить жінці. Чимало світових досліджень присвячено шкідливому впливу тютюнопаління (ТП) на організм вагітної та віддаленим наслідкам цього на плід. Зокрема, досліджено вплив ТП на незрілість легень плода, синдром раптової дитячої смерті, виникнення респіраторних захворювань та алергій, відставання в розумовому та фізичному розвитку.

За статистикою, в Україні збільшився відсоток жінок-курців, що зумовлює зростання ТП під час вагітності. Заперечити цілий комплекс проблем, починаючи від фінансових, закінчуючи психологічними, пов’язаних з недостатнім поінформуванням та неграмотно сформованим щодо шкідливих звичок світоглядом, неможливо.  З огляду на це зростає необхідність у створенні й пропагуванні соціальних програм відмови від ТП ще на етапі прегавідарної підготовки, а також і під час вагітності, які б могли суттєво знизити відсоток акушерських патологій, сприяючи загалом здоров’ю нації.

Мета. Вивчити залежність виникнення ЗРП і передчасних пологів від ТП під час вагітності. За допомогою КТГ дослідити взаємозв’язок між зміною базальної ЧСС у плода та викуреною вагітною жінкою сигаретою. Проаналізувати готовність жінок, «курців зі стажем», відмовитися від паління під час вагітності.

Матеріали й методи. За період лютий 2018 – травень 2019 рр. було вивчено перебіг другої вагітності у 30 пацієнток, перша вагітність яких ускладнилась ЗРП і передчасними пологами. Стаж куріння досліджуваних становив понад вісім років. Усі пацієнтки були детально поінформовані щодо шкідливого впливу нікотину на життєдіяльність плода. При цьому лише 10 жінок повністю відмовилися від куріння на період вагітності (І група), а 20 жінок продовжили курити (3–12 цигарок на день). Вони склали ІІ групу. Під час дослідження застосовувалися КТГ для фіксації зміни базальної ЧСС у плода до та після викуреної вагітною сигарети, ультразвукова фетометрія – для діагностики ЗРП, доплерометрія швидкості кровотоку в артерії пуповини плода – для діагностики плацентарної недостатності. У ІІІ періоді пологів у пологовому стаціонарі ретельно досліджувався послід на предмет наявності кальцинатів.

Результати. Встановлено, що у шести пацієнток І групи вагітність завершилася нормальними пологами у терміні 37–42 тижні народженням дітей вагою 3050–3650 г, у чотирьох пацієнток – передчасними пологами (у 35–36 тижнів) народженням маловагових дітей. У ІІ групі жінок: 12 випадків – ЗРП ІІ ступеня, 8 випадків – ЗРП І ступеня. У зазначеній групі у чотирьох пацієнток були передчасні пологи у терміні 34–35 тижнів із застосуванням реанімаційних заходів щодо новонароджених. У ІІ групі КТГ виявило: після викуреної вагітною жінкою сигарети у плода спостерігалося підвищення базальної ЧСС на 7,5–11,1 %. Під час кількаразового проведення КТГ упродовж вагітності у період 29–38 тижнів на фоні паління оцінка стану плода за шкалою W.Fisher наближалася до показників компенсованого і декомпенсованого дистресу, що вимагало залучення відповідної лікувальної тактики.

Висновки

  1. ТП є незаперечним чинником ризику ЗРП і передчасних пологів.
  2. Куріння під час вагітності, як порівняти з низкою інших патологічних впливів, є чи не єдиним чинником ризику, якого можна і потрібно уникнути.
  3. Лише невелика кількість вагітних жінок погоджується відмовитися від ТП під час вагітності в інтересах гармонійного розвитку плода.
  4. Соціальні програми пропаганди відмови від ТП під час вагітності могли б суттєво знизити відсоток акушерських патологій, сприяючи загалом здоров’ю нації.

O. Oshurkevуch, obstetrician-gynecologist, post-graduate student of the Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, FPDO LNMU them. D. Halytsky, perinatal psychologist

THE RISK OF TOBACCO-SMOKING IN PREGNANT WOMEN AND ITS REMOTE EFFECTS ON THE HEALTH OF THE FETUS AND THE CHILD

Situationally negative influence of nicotine on the system of blood circulation of the fetus, the risk of CPR and premature birth are shown. The correlation between the change in the basal heart rate (HR) in the fetus and the woman smoked by a pregnant woman was traced, and the willingness of smoker women to stop smoking was analyzed at the time of pregnancy.

Key words: delayed fetal development, premature birth, fetoplacental insufficiency, premature placental maturation, cardiotocography (CTG), tobacco smoking, nicotine.

О. О. Ошуркевич, врач – акушер-гинеколог КНП «5-я городская больница, г. Львов», врач УЗИ, асп. каф. акушерства, гинекологии и перинатологии ФПДО ЛНМУ им. Д. Галицкого

ОПАСНОСТЬ КУРЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПЛОДА И РЕБЕНКА

Освещено негативное влияние никотина на систему кровообращения плода, риск возникновения ЗРП и преждевременных родов. Прослежена взаимосвязь между изменением базальной частоты сердечных сокращений у плода и выкуренной беременной женщиной сигаретой, проанализированы готовность женщин, «курильщиков со стажем», отказаться от курения на время беременности.

Ключевые слова: задержка развития плода (ЗРП), преждевременные роды, фетоплацентарная недостаточность, преждевременное созревание плаценты, кардиотокография (КТГ), курение, никотин.

ЛІТЕРАТУРА/ REFERENCES

  1. Наказ МОЗ України від 29. 12. 2005 № 782 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https: //zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0782282-05.
  2. Кокрановское руководство: Беременность и роды. – Москва: Логосфера, 2010. – 20 с.
  3. Заболотна А. В., Голяновский О. В., Дмитриченко Л. М. Показники біофізичного профілю плода у новонароджених, які народились у стані асфіксії // Зб. наук. праць Асоц. акуш.- гінек. України. – К.: «Інтермед», 2002. – С. 178–181.
  4. Демидов В. Н., Розенфельд Б. Е. Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. – 2003. – № 2. С. 31–39.
  5. Campbell S., Kurdi W., Harrington K. Doppler Ultrasound of the uteroplacental circulation the early prediction of pre-eclampsia and intrauterine growth retardation. Ultrasound Obstet. Gynecol.  1995; Vol. 6. Suppl. 2: Р.29.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH