Оцінювання якості ооцитів, отриманих у програмах донорства ооцитів

Т. А. Продан, лікар акушер-гінеколог, МЦ «Мати та дитина»

Н.О. Данкович, д-р мед. наук., проф., генеральний директор МЦ «Мати та дитина»

О. М. Бабенко, лікар акушер-гінеколог, канд. мед. наук., доцент, МЦ «Мати та дитина»

 

Вивчається якість ооцитів, отриманих у програмах їх донації. Доводиться, що навіть у молодих соматичного здорових жінок  не всі  ооцити, отримані в результаті контрольованої стимуляціїї овуляції, мають високу  якість.

Ключові слова: якість ооцитів, донації,  ЕКЗ, непліддя, вагітність.

 

За даними ВООЗ, щорічно кількість шлюбних пар збільшується на 2 млн [1]. Вирішення проблеми лікування безпліддя значно просунулось після народження в 1978 р. першої дитини після екстракорпорального запліднення. Класичний варіант ЕКЗ, який передбачає використання ооцитів, що отримані з власних яєчників жінки, не може бути використаний при яєчниках, які нефункціонують або у разі їх відсутності [1]. З моменту впровадження програм донаціїї ооцитів з’явилась можливість надання допомоги в лікуванні непліддя жінкам з передчасною та природною менопаузою, пацієнткам, які страждають на різні види дизгенезії гонад, синдром резистентних яєчників, перенесли хірургічну, радіаційну або медикаментозну кастрацію, мають різні генетичні захворювання. Для високої ефективності  програм ЕКЗ  необхідно отримання зрілих («якісних») ооцитів. За даними різних авторів, приблизно 15 % ооцитів, отриманих у програмах ДРТ, є незрілими [2; 3].

Метою дослідження стало  вивчення якості ооцитів, отриманих у програмах їх донації.

Матеріали та методи

У клінічному дослідженні брали участь 74 соматично здорові жінки, які відповідали вимогам до донорів ооцитів згідно з діючим законодавством України [4]. До групи донорів ооцитів включали жінок з такими характеристиками:

 • вік у межах від 20 до 30 років,
 • відсутність поганих звичок,
 • відсутність будь-якої соматичної патології,
 • наявність нормального каріотипу,
 • наявність хоча б одних пологів в анамнезі.

Середній вік обстежених склав 26,18±1,29 років. Донори отримували з 2–3 дня менструації в межах протоколу контрольованої стимуляції овуляції щодобові ін’єкції фолітропіну бета по 150–200 МО  залежно від ІМТ та кількості антральних фолікулів (КАФ)  у вигляді підшкірних ін’єкцій протягом 6–12 днів. При досягнені щонайменш трьох фолікулів розміром 17 мм пацієнткам вводили хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)  5000 МО внутрішньом’язово. Через 36 годин після введення ХГЛ  проводили трансвагінальну пункцію фолікулів. З 6-го або 7-го дня стимуляції вводили антагоніст гонадотропінрилізінггормону у вигляді щодобових ін’єкцій  до дня, який передував введенню хоріонічного гонадотропіну людини. Після проведення пункції оцінювали кількість отриманих ооцитів та їхню якість за загальноприйнятими методиками [5; 6]. Оброблення даних проводили з використанням методів варіаційної статистики, рангового критерію Манна-Уїтні, χ2-критерію і точного критерію Фішера.

Результати дослідження та їх обговорення

Від 74 донорів було отримано 915 ооцитів. Середня їх кількість склала 12,36±0,64. Сімсот сорок п’ять  (81,42 %) були зрілими (m2), ще 24 (3,22 %) – недостатньо зрілими (m1), інші виявились деградованими, незрілими або без наявності оболонки (Рис. 1).

Рис. 1. Розподіл отриманих ооцитів за якістю.

Отже, дані проведеного дослідження відповідать таким, що отримані іншими дослідниками [2; 3].

Водночас лише 629 ооцитів (84,43 %) були оцінені  як ті, що не мають змін у мікроскопічній картині. Тоді як у понад 15 % яйцеклітин було описано одну або більше відхилень у структурі. Найбільш поширеними були зміни у вигляді цитоплазми (cyt – 8,19 %), фрагментація полярного тільця (pb fr – 5,77 %) та гранули у цитоплазмі (gra – 3,22 %).  Інші варіанти реєструвалися значно рідше (Рис. 2). Одинадцять (1,48 %) зрілих ооцитів деградували та лише два  дозріли з m1 до m2.

Рис. 2. Виявлення різних змін структури ооцитів (%).

 

         Висновки

Наведені вище дані  вказують на те, що навіть у молодих соматично здорових жінок  не всі  ооцити, отримані в результаті контрольованої стимуляціїї овуляції, мають високу  якість.

Предметом подальших досліджень може бути вивчення питання про вплив виявлених змін структури зрілих ооцитів на імовірність запліднення, якість ембріонів та частоту настання вагітності.

 

Стаття надана МЦ «Мати та дитина»

 

 1. Prodan, Obstetrician-Gynecologist, Medical Center «Mother and Child»

N.  Dankovich, Dr. of Med. Sciences, Prof., General Director Medical Center «Mother and Child»

 1. Babenko, Obstetrician-Gynecologist, Cand. of Med. Sciences, Medical Center «Mother and Child»

 

EVALUATION OF OOCYTE QUALITY OBTAINED IN OOCYTE DONATION PROGRAMS

The quality of oocytes obtained in their donation programs is studied. It turns out that even in young somatic healthy women, not all oocytes, obtained as a result of controlled stimulation of ovulation, are of high quality.

Key words: quality of oocytes, donations,  IVF, infertility, pregnancy.

           

Т. А. Продан, врач акушер-гинеколог, МЦ «Мати та дитина»

Н. А. Данкович, д-р. мед, наук., проф., генеральный директор МЦ «Мати та дитина»

О. М. Бабенко, врач акушер-гинеколог, канд. мед. наук, доцент, МЦ «Мати та дитина»

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ООЦИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОГРАММАХ ДОНОРСТВА ООЦИТОВ

Изучается качество ооцитов, полученных в программах их донации. Доказывается, что даже у молодых соматически здоровых женщин не все ооциты, полученные в результате контролируемой стимуляциии овуляции, имеют высокое качество.

Ключевые слова: качество ооцитов, донации,  ЭКО, бесплодие, беременность.

 

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

 1. Витязева И. И. Исторические вехи развития методов вспомагательных репродуктивных технологий, основанных на оплодотворении in vitro / И. И. Витязева, И. И. Бармина, Г. А. Мельниченко // Вестник Репродуктивного Здоровья. – 2011. – № 2. – С. 5–14.

Vityazeva I. I. (2011) Istoricheskiye vekhi razvitiya metodov vspomagatel’nykh reproduktivnykh tekhnologiy, osnovannykh na oplodotvorenii in vitro [Historical milestones in the development of assisted reproductive technologies based on in vitro fertilization] / I. I. Vityazeva, I. I. Barmina, G. A. Mel’nichenko // Vestnik Reproduktivnogo Zdorov’ya. – 2011. – № 2. – pp. 5–14 [in Russian].

 1. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems 2nd edition © 2013 National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health Published by the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 27 Sussex Place, Regent’s Park, London NW1 4RG.

Rozhdayemost’: otsenka i lecheniye lyudey s problemami fertil’nosti 2-ye izdaniye © 2013 Natsional’nyy tsentr sotrudnichestva zhenshchin i detey [Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems 2nd edition © 2013 National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health] Opublikovano Korolevskim kolledzhem akusherov i ginekologov, 27 Sasseks-Pleys, Park Ridzhents, London NW1 4RG [in English].

 1. Eun Jeong Yu. Fertilization and embryo quality of mature oocytes with specific morphological abnormalities/ Eun Jeong Yu, Hyojeong Ahn, Jang Mi Lee, Byung Chul Jee, Seok Hyun Kim / Clin. Exp. Reprod. – 2015. – Vol 42(4). – P. 156–162.

Eun Jeong Yu. Oplodotvoreniye i kachestvo embrionov zrelykh ootsitov s opredelennymi morfologicheskimi anomaliyami [Fertilization and embryo quality of mature oocytes with specific morphological abnormalities] / Eun Jeong Yu, Hyojeong An, Jang Mi Lee, Byung Chul Jee, Seok Hyun Kim / Clin. Exp. Reprod. Med. – 2015. – Т. 42 (4). – pp. 156–162 [in English].

 1. Наказ МОЗ 09.2013 № 787 «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні».

Nakaz MOZ 09.09.2013 № 787 «Pro zatverdzhennya Poryadku zastosuvannya dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy v Ukrayini» [in Ukrainian].

Nazari S. Maturation capacity, morphology and morphometric assessment of human immature oocytes after vitrification and in-vitro maturation / S. Nazari, M. A. Khalili, F. Esmaielzadeh, M. Mohsenzadeh // Iranian Journal of Reproductive Medicine. – 2011. –  № 3. – P. 209–216.

Nazariy S. Sposobnost’ k sozrevaniyu, morfologiya i morfometricheskaya otsenka nezrelykh ootsitov cheloveka posle vitrifikatsii i sozrevaniya in vitro [Maturation capacity, morphology and morphometric assessment of human immature oocytes after vitrification and in-vitro maturation] / S. Nazari, M. A. Khalili, F. Esmayyel’zade, M. Mokhsenzade // Iranskiy zhurnal reproduktivnoy meditsiny. – 2011. – № 3. – pp. 209–216 [in English].

 1. Magli M. C. Atlas of Human Embryology Human Reproduction / M. C. Magli, G. M. Jones, K. Lundin, E. Van den Abbeele. – 2012. – Vol. 27, Suppl. 1

Magli M. C. Atlas chelovecheskoy embriologii Reproduktsiya cheloveka [Atlas of Human Embryology Human Reproduction] / M. C. Magli, G. M. Jones, K. Lundin, E. Van den Abbeele. – 2012. – Vol. 27, Suppl. 1 [in English].

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH